เชื่อมต่อเอกสารด้วย hyperlink

เชื่อมต่อเอกสารด้วย hyperlink

กลับหน้าแรก

hyperlink หรือเราเรียกกันสั้นว่า link ซึ่งเราจะเห็นอยู่ในทุกเว็บไซต์ ใช้เพื่อเปิดเว็บเพจอื่นๆใน เว็บไซต์ของเรา หรือเชื่อมโยงไปที่ web site หรือ เว็บเพจอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญมากในเว็บไซต์

    1.สร้าง hyperlink  ตัวอย่าง

<html>

<body>

<p>

<a href="hyperlink2.html">

นี่คือลิงค์</a> ที่เปิดไปยังหน้าอื่นๆในเว็บไซต์นี้ 

</p>

<p>

<a href="http://www.ubuntu.com/">

นี่คือลิงค์</a> ที่เปิดไปเว็บไซต์ www.ubuntu.com

</p>

</body>

</html>
    ในตัวอย่างจะใช้ตัวอักษรในการทำ hyperlink ซึ่งการลิงค์ในตัวอย่างจะมี 2 แบบคือ

   รูปแบบของ hyperlink ภายใน directory เดียวกัน

<a href='ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'> ตัวอักษรที่จะใช้แสดง </a>    รูปแบบของ hyperlink จาก directory ที่สูงกว่า

<a href='ชื่อ directory ที่เก็บไฟล์ไว้/ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'> ตัวอักษรที่จะใช้แสดง </a>    รูปแบบของ hyperlink จาก directory ที่ต่ำกว่า 1 ขั้น

<a href='../ชื่อไฟล์ที่ต้องการลิงค์'> ตัวอักษรที่จะใช้แสดง </a>    ลิงค์กับเว็บภายนอก

    รูปแบบของ hyperlink กับเว็บภายนอก

<a href='http://domain name'> ตัวอักษรที่จะใช้แสดง </a>    2.สร้าง hyperlink ด้วยรูปภาพ

<html>

<body>

<p>

รูปที่ต้องการใช้ของท่าน  

<br>

<a href="url ของรูปภาพ">

<img border="0" src="logo.jpg" >

</a>

</p>

</body>

</html>
    ในตัวอย่างจะเป็นการสร้างลิงค์ด้วยรูปภาพ

    รูปแบบของการสร้าง hyperlink ด้วยรูปภาพ

<a href='หน้าที่ต้องการเชื่อมโยง'>

<img border = '0' src ='ที่อยู่ภาพ/ชื่อภาพ'>

</a>    3.สร้าง hyperlink ในหน้าเดียวกัน ตัวอย่าง

<html>

<body>

<p>

<a href="#C5">เปิดบทที่ 5</a>

</p>

<h2>บทที่ 1</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 2</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 3</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 4</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2> <a name ='C5'>บทที่ 5</a></h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 6</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 7</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 8</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 9</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

<h2>บทที่ 10</h2>

<p>เนื้อหาในบทนี้ เกี่ยวกับ ................ ........... ........</p>

</body>

</html>


    ในหน้าที่มีบทความเยอะมากๆ เราต้องการสร้าง link เพื่อไปยังหัวข้อที่อยู่ในหน้าเดียวกันเพื่อความสะดวกในการอ่านบทความ โดยเราจะตั้งจุดที่เราต้องการจะ link ไปหาโดยใช้ <a name ='ชื่อ'> </a>

    รูปแบบของการสร้าง hyperlink ในหน้าเดียวกัน

    สร้างจุดที่ต้องการจะลิงค์ไป

<a name='ชื่อจุดลิงค์'> </a>    สร้างลิงค์

<a href='#ชื่อจุดลิงค์'> ตัวอักษรที่ต้องการแสดง </a>    4.เปิด browser ใหม่เมื่อคลิกที่ลิงค์

<html>

<body>

<a href="url ของหน้าใหม่" target="_blank">ข้อความ</a>

<p>

การทำให้เปิด browser ใหม่เมื่อคลิกที่ลิงค์ ทำได้โดย 

ใช้ target = "_blank" เท่านั้นเอง

</p>

</body>

</html>
    การสร้าง link ให้เปิด browser ใหม่เราจะใช้ Attributes โดยพิมพ์ target="_blank" ใน a tag

    เปิด browser ใหม่เมื่อคลิกที่ลิงค์

<a href="เป้าหมาย" target="_blank">ตัวอักษรที่ใช้แสดง</a>

 

 

 

 

 

 

 
;