ใส่รูปหรือข้อความให้เคลื่อนที่ (Marquee)
การเคลื่อนที่มีหลายแบบ
เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ที่ direction และเปลี่ยนความเร็วที่ scrollamount


ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ

โค้ด <marquee>ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>


ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด <marquee direction="right">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>


ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด<marquee behavior="alternate">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด <marquee direction="up">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด <marquee direction="down">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>
ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด<marquee direction="up" behavior="alternate">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>
ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee></marquee>


ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด <marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee></marquee>


4<| | | | | | | | |ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ | | | | | | | | |3
โค้ด <MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="10%"><font face=Webdings>4</font><</MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | | | | | | | |</MARQUEE>ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | | | | | | | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="10%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE>

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของผม
นายสุวิทย์ มนัสไธสง ครับ


โค้ด
<marquee behavior=alternate direction=up scrollamount=2 scrolldelay=65 height=80 style="Text-align;filter:wave(add=0,phase=1, freq=1,strength=15,color=.FFFFFF)"><center>ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของผม<br>นายสุวิทย์ มนัสไธสง ครับ</center></marquee>

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ

โค้ด
<marquee behavior="alternate"><marquee width="150">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee></marquee>


3| | |ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ | | |4

โค้ด
<MARQUEE behavior=alternate direction=left scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>3</font></MARQUEE><MARQUEE scrollAmount=1 direction=left width="2%">| | |</MARQUEE>ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ<MARQUEE scrollAmount=1 direction=right width="2%">| | |</MARQUEE><MARQUEE behavior=alternate direction=right scrollAmount=3 width="4%"><font face=Webdings>4</font></MARQUEE>>

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด
<marquee behavior="alternate" direction="up" width="80%"><marquee direction="right" behavior="alternate">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee></marquee>





ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด
<marquee style="border:BLUE 2px SOLID">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>





ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ
โค้ด
<marquee style="border:#FF0033 2px SOLID">ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ</marquee>





ยินดีต้อนรับสู่บล็อกของนายสุวิทย์ ครับ


welcome
ยินดีต้อนรับ
สู่บล็อกของ
นายสุวิทย์ ครับ




โค้ด
<marquee direction=up height=130 onMouseOut=this.start() onMouseOver=this.stop() scrollamount=1 scrolldelay=30 width=100% truespeed=true style="filter:wave(add=0, lightstrength=80, phase=1, strength=1, freq=2);color:#FF0000">

<center>welcome<br />ยินดีต้อนรับ<br />สู่บล็อกของ<br />นายสุวิทย์ ครับ</marquee>


 
;