กฎเพิ่มเติมของ XHTML

XHTML Syntax Rules

กฎเพิ่มเติมของ XHTML

 

 ค่าของ attribute ต้องอยู่ในเครื่องหมาย ".." เสมอ

ใน HTML เราอาจจะไม่ใส่เครื่องหมาย ".." ครอบค่าของ attribute ก็ได้

<table width=100%>

แต่สำหรับ XHTML แล้ว เราจะต้องใส่เครื่องหมาย ".." ให้ ค่าของ attribute

<table width="100%">

 

  • เราไม่สามารถใช้รูปย่อของ attribute ได้

ใน HTML สามารถทำได้ เช่น

<input type="text" readonly>
<input type="text" disabled>

<input type="checkbox" checked>

<input type="radio" name="sex" value="M" checked> Male
<input type="radio" name="sex" value="F"> Female

<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected>option 3</option>
</select>

<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu_h.html" noresize>
<frame name="chapter" src="../html_chapter01.html">
</frameset>

แต่สำหรับ XHTML แล้วจะต้องเขียนเต็มแบบนี้


<input type="text" readonly="readonly" />
<input type="text" disabled="disabled" />

<input type="checkbox" checked="checked" />

<input type="radio" name="sex" value="M" checked="checked" /> Male
<input type="radio" name="sex" value="F" /> Female

<select name="list">
<option value="1">option 1</option>
<option value="2">option 2</option>
<option value="3" selected="selected">option 3</option>
</select>

<frameset rows="20%,*">
<frame name="menu" src="menu.html" noresize="noresize" />
<frame name="chapter" src="html_chapter01.html" />
</frameset>

attribute ทีเขียนย่อใน HTML ให้เขียนแบบเต็มใน XHTML มีดังนี้

HTML

XHTML 

compact

compact="compact"

checked

checked="checked"

declare

declare="declare"

readonly

readonly="readonly"

disabled

disabled="disabled"

selected

selected="selected"

defer

defer="defer"

ismap

ismap="ismap"

nohref

nohref="nohref"

noshade

noshade="noshade"

nowrap

nowrap="nowrap"

multiple

multiple="multiple"

noresize

noresize="noresize"

 

  • ใช้ attribute id แทน attribute name

ใน HTML จะใช้ attribute name สำหรับ element ต่าง เช่น applet, frame, iframe, input และ img

<img src="picture.gif" name="pic1">

แต่สำหรับ XHTML แล้ว ให้ใช้ attribute id แทน

<img src="picture.gif" id="pic1" />

และเพื่อให้ใช้กับเว็บเบราเซอร์์รุ่นเก่าได้ ให้ใส่้ทั้ง attribute id และ attribute name ควบคู่กัน

<img src="picture.gif" id="pic1" name="pic1" />

 

  • ถ้าใน element ใช้ attribute lang จะต้องใส่ attribue xml:lang ด้วยเสมอ
    attribue xml:lang เป็นตัวกำหนดค่าภาษาที่เราใช้กับเว็บเพจนั้น หรือกับเฉพาะ element ที่เรียกใช้

<p>คำว่ายินดีต้อนรับในภาษาต่างๆ </p>
<ul>
<li xml:lang="th" lang="th">ยินดีต้อนรับ</li>
<li xml:lang="en" lang="en">welcome</li>
<li xml:lang="zh-Hans" lang="zh-Hans">
欢迎
</li>
<li xml:lang="zh-Hant" lang="zh-Hant">
歡迎
</li>
</ul>

HTML ISO Language

  • เอกสาร XHTML จะต้องประกาศ DOCTYPE และจะต้องมี element html, head, title และ body/frame อย่างครบถ้วนเสมอ

ตัวอย่าง เอกสาร XHTML พื้นฐาน อย่างน้อยที่สุดต้องประกอบด้วยการประกาศ doctype และ element เหล่านี้

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<title>XHTML คืออะไร</title>
</head>
<body>
<p>XHTML เป็นภาษาประเภท Markup Language ที่เกิดจากการนำ XML และ HTML มารวมกัน  กลายเป็นมาตรฐานใหม่ของ HTML </p>
</body>
</html>

 

 
;