คำสั่งพื้นฐาน

 

คำสั่งพื้นฐาน

กลับหน้าแรก

คำสั่ง

ความหมาย

รูปแบบ

<html>

เป็นแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของเอกสาร HTML

<html>…</html>

<head>

เป็นแท็กที่ใช้กำหนดในส่วนที่เป็นชื่อเรื่อง

<head>…</head>

<title>

กำหนดข้อความบนไตเติลบาร์เป็นคำสั่งในส่วน<head>

<head><title>ข้อความ</title></head>

<meta>

เป็นแท็กสำหรับแสดงข่าวสารของไฟล์เอกสาร HTML

<meta>

<body>

เป็นแท็กเริ่มต้นและสิ้นสุดของเนื้อหาในเอกสาร ซึ่งในแท็ก <body> จะมีแท็กอื่น ๆ แทรกอยู่ระหว่างแท็กเปิดและแท็กปิด

<body>…</body>

<h1>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดหัวข้อให้เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่สุดถึงเล็กสุดกำหนดให้ไม่เกิน 6

<h1>…</h1>

<br>

ขึ้นบรรทัดใหม่

<br>

<hr>

ขีดเส้นคั่น

<hr>

<background>

ใช้รวมกับ<body>หรือ<table>เพื่อกำหนดสีของพื้นหลังเป็นรูปภาพ

<body background= "ชื่อ.นามสกุลรูปภาพ">

<bgcolor>

ใช้รวมกับ<body>หรือ<table>เพื่อกำหนดสีของพื้นหลัง

<body bgcolor=ชื่อสี>

<font color, size, face>

แสดงข้อความกำหนดสีของข้อความ กำหนดขนาดของข้อความกำหนดชนิดของข้อความ

<font color=ชื่อสี size= "ขนาดกำหนดได้ตั้งแต่ 1 ถึง 7" face= "ชนิดของตัวอักษรเช่น Angsana new เป็นต้น">ข้อความ</font>

<b>

ข้อความหนา

<b>ข้อความ</b>

<i>

ข้อความเอียง

<i>ข้อความ</i>

<u>

ข้อความขีดเส้นใต้

<u>ข้อความ</u>

<marquee> <marquee behavior=alternat>

ทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาทำให้ข้อความเลื่อนจากซ้ายไปขวาแล้วย้อนกลับ

<marquee>ข้อความ</marquee>

< marquee behavior=alternat>ข้อความ</marquee>

<img src alt width height>

แสดงรูปภาพ กำหนดรูปภาพ   กำหนดข้อความเมื่อเอาเมาส์วางบนภาพ  กำหนดความกว้างของภาพ   กำหนดความยาวของภาพ

<img src= "ชื่อ.นามสกุล"  width= "ความกว้าง" height "ความยาว" alt= "ข้อความ">เช่น <img src = "lan.jpg"  width= "80" height "250" alt= "ภาพโรงเรียน">

<tt>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์ดีด

<tt>…</tt>

<ul>

เป็นแท็กสำหรับแสดงรายการโดยไม่ต้องเรียงลำดับ

<ul>…</ul>

<ol>

เป็นแท็กสำหรับแสดงรายการโดยเรียงลำดับ

<ol>…</ol>

<li>

เป็นแท็กแสดงข้อความในแต่ละบรรทัดใน แท็ก <ul> และ <ol>

<li>…</li>

<a>

เป็นแท็กที่กำหนดการเชื่อมโยง

<a>…</a>

<img>

เป็นแท็กที่กำหนดการเชื่อมโยงด้วยรูปภาพ

<img>…</img>

<a href target>

กำหนดการเชื่อมโยง กำหนดจุดเชื่อมโยง กำหนดการเปิดหน้าต่างใหม่

<a href= "จุดเชื่อมโยง" target= "ลักษณะการเปิดหน้าต่าง" >ข้อความ</a> เช่น <a href= "http://suwitguide.com"  target= "_blank">เว็บเพจของสุวิทย์</a>

<table>

เป็นแท็กสำหรับสร้างตาราง

<table>…</table>

<table width, bgcolor, border, bordercolor>

สร้างตารางกำหนดความกว้างของตาราง

<table width = "80% bgcolor=blue border= "2" bordercolor=red>

<tr>

เป็นแท็กสำหรับการกำหนดแถวในตาราง

<tr>…</tr>

<td>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดคอลัมน์ในแถว

<tr>…</tr>

rowspan

รวมแถว

<td rowspan= "จำนวน แถว ที่จะรวม" >

colspan

รวมสดมน์

<td colspan= "จำนวน cell ที่จะรวม" >

<caption>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดคำอธิบายในตาราง

<caption>…</caption>

<th>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดข้อความหัวข้อเรื่องของตาราง

<th>…</th>

<form>

เป็นแท็กสำหรับกำหนดสร้าง form

<form>…</form>

<input>

เป็นแท็กสำหรับกำหนด input ใน form

<input>…</input>

<frame>

เป็นแท็กสำหรับสร้าง frame

<frame>…</frame>

 

การใส่หมายเหตุ
     การใส่หมายเหตุในเอกสาร HTML เพื่อซ่อนการแสดงผลข้อความหรือคำสั่งสคริปต์ไม่ให้แสดงผลบนบราวเซอร์ มีรูปแบบการใส่หมายเหตุ 2 รูปแบบดังนี้

 

<!--comment> เป็นการใส่หมายเหตุทั่วไปรวมทั้งส่วนภาษาจาวาสคริปต์เมื่อบราวเซอร์ไม่สนับสนุน

 

<comment>...</comment>จะถือว่าข้อความที่อยู่ระหว่างคำสั่งนี้เป็นหมายเหตุทั้งหมด

 

 
;