HTML คืออะไร

กลับหน้าแรก

ภาษา HTML

ภาษาHTMLคือภาษามาตรฐานที่ฮิตติดตลาดของบรรดาผู้คนที่ทำงานกันบนอินเตอร์เน็ตโฮมเพจที่เราได้พบเห็น เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆที่เขียนขึ้นมาจากภาษานี้ ดังนั้นการเรียนรู้ภาษานี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเขียนเพียงแค่นี้เชื่อไหมว่าก็สามารถแสดงผลบนเว็บเพจได้แล้ว

HTML

ย่อมาจากHyperTextMarkupLanguageซึ่งเป็นภาษาที่ไม่ยากอย่างที่เราเข้าใจกันเพียงแต่มีรูปแบบและกฎเกณฑ์บางอย่าง ที่เราต้องปฏิบัติตามเท่านั้น และเครื่องมือหรือโปรแกรมที่จะใช้เขียนภาษา HTML เรียกว่า "HTML Editor"ซึ่งปัจจุบันมีมากมายหลายยี่ห้อหรืออาจใช้โปรแกรม Text Editor ทั่ว ๆ ไปก็ได้แต่ต้อง Save ให้อยู่ในรูปของ ASCII หรือText เท่านั้นเมื่อเขียนเสร็จแล้วก็นำข้อมูลนั้นไปใส่ในส่วนกลางซึ่งก็คือใส่ไว้ใน Server ของ ISP ที่เราเป็นสมาชิกอยู่นั่นเองข้อมูลที่เรานำไปใส่นี้เรียกว่า Web Page บางครั้งเรียกว่า Home Page

Web Page

  

Web Page ที่แสดงอยู่บนอินเตอร์เน็ตนี้มิใช่อยู่ ๆ ก็เรียกมาดูได้ จะต้องใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมมาดู เครื่องมือ หรือโปรแกรมที่ว่านี้ เรียกว่า "Web Browser"

ส่วนประกอบของ Web Page

Textเป็นข้อความปกติ โดยเราสามารถตกแต่งให้สวยงาม และมีลูกเล่นต่าง ๆ คล้ายกับการใช้งานด้วย Word Processing

Graphicsมีรูปภาพ (Picture) ลายเส้น (Line) ลายพื้น (Background)ต่าง ๆมากมายแล้วแต่จะเลือกใส่

Multimediaเป็นรูปภาพและเสียงประกอบกัน ซึ่งเราจะเรียกว่า Audio และ Video

Counterใช้นับจำนวนคนที่มาเยี่ยมเยียน Web Page ของเรา หรือของคนอื่นก็ได้

Formsเป็นแบบฟอร์มที่ให้ผู้เข้าเยี่ยมชม กรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับมายังเรา

Framesเป็นการแบ่งจอภาพเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนก็จะแสดงข้อมูลที่แตกต่าง กันและเป็นอิสระจากกัน

โครงสร้างภาษา HTML

โครงสร้างของภาษา HTML ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัว (Head) และส่วนเนื้อหา (Body) โดยทั้ง 2 ส่วนนี้ต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <HTML>…</HTML> ดังนี้

<html>
<
head>
<
title>...</title>
<
/head>
<
body>
...
...
<
/body>
<
/html>

แทกที่เขียนเป็นส่วนหัวนั้นต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <HEAD>…</HEAD> ประกอบด้วยแทก<TITEL>…</TITEL>และ<META> แทกที่เขียนเป็นส่วนเนื้อหาต้องเขียนอยู่ระหว่างแทก <BODY>…</BODY> ประกอบไปด้วยแทกต่าง ๆ มากมาย

HTML

ก่อนที่เราจะเขียนเว็บเพจด้วย ภาษา HTML ต้องรู้จักกับศัพท์ 2 คำนี้ คือ
TEXT หมายถึง ข้อความทั่ว ๆ ไป
TAG หมายถึง คำสั่งที่ใช้ในการกำหนดรูปแบบของ Text โดยคำสั่งของ HTML จะอยู่ภายในเครื่องหมาย < และ > ตัวอักษร a,b,c,… คือ text
<_> และ </_> คือ tag จะมี tag เริ่มต้นและ tag จบท้าย

กฏในการใช้ HTML

แต่ละ tag จะต้องอยู่ในเครื่องหมาย <> เท่านั้น
จะใช้ตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ก็ได้ มีความหมายเดียวกัน เช่น <titel> <Titel> หรือ <TITLE> ต่าง ก็ให้ความหมายเดียวกัน
แทบทุกตัว tag จะมี tag เปิด และ tag ปิดโดย tag ปิด จะมี / รวมอยู่ด้วย แต่ก็มีบาง tag ที่ไม่มีตัวปิด เช่น <BR>,<P> เป็นต้น

ในการพิมพ์เอกสาร HTML นั้นจะพิมพ์ติดต่อกันทั้งข้อความและคำสั่งหรือพิมพ์แยกบรรทัดหรือเคาะช่องว่างก็แล้วแต่ผู้พิมพ์ แต่การพิมพ์ให้ดูสวยงามจะทำให้ง่ายต่อการอ่านและแก้ไขในภายหลัง
 
;