การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL >



HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="disc"><BR><UL TYPE="disc">
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="square"><BR><UL TYPE="square">
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="circle"><BR><UL TYPE="circle">
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</UL>
</BODY>
</HTML>
ผลลัพธ์ที่ได้
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="disc">
  • INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  • CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  • OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="square">
  • INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  • CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  • OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
การจัดหัวข้อโดยใช้ <UL TYPE="circle">
  • INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  • CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  • OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
อธิบายคำสั่ง
<UL>
เริ่มต้นลำดับข้อมูล
TYPE=".."
เครื่องหมายลำดับข้อมูล ได้แก่ disc, square และ circle โดยจะมี disc เป็นค่า Default
<LI>
เริ่มต้นข้อมูลใน List
</LI>
สิ้นสุดข้อมูลใน List
</UL>
สิ้นสุดการลำดับข้อมูล
 
;