การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL>

HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL><BR><OL>
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="A"><BR><OL TYPE="A">
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>
การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="I"><BR><OL TYPE="I">
      <LI>INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</LI>
      <LI>CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</LI>
      <LI>OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</LI>
</OL>
</BODY>
</HTML>
ผลลัพธ์ที่ได้
การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL>
  1. INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  2. CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  3. OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
การจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="A">
  1. INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  2. CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  3. OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
องการจัดหัวข้อโดยใช้ <OL TYPE="I">
  1. INPUT UNIT หรือหน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
  2. CENTRAL PROCESSING UNIT (CPU) หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
  3. OUTPUT UNIT หรือหน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
อธิบายคำสั่ง
<OL>
เริ่มต้นลำดับข้อมูล
TYPE="A"
กำหนดเครื่องหมายเพื่อใช้ในการลำดับข้อมูล ได้แก่ A, a, I, i ถ้าไม่กำหนดจะเริ่มต้นด้วย 1 เสมอ
<LI>
เริ่มต้นข้อมูลใน List
</LI>
สิ้นสุดข้อมูลใน List
</OL>
สิ้นสุดการลำดับข้อมูล


HTML>
<HEAD>
    <TITLE> นี่คือเว็บเพจแรกของฉัน </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
องค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ มีดังต่อไปนี้<BR>
<DL>

      
<DT>INPUT UNIT</DT>
      
<DD>หน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner</DD>
      <DT>CENTRAL PROCESSING UNIT<DT>
      <DD>CPU หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด</DD>
      <DT>OUTPUT UNIT</DT>
      <DD>หน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter</DD>
</DL>
</BODY>
</HTML>
ผลลัพธ์ที่ได้
องค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ มีดังต่อไปนี้
INPUT UNIT
หน่วยรับข้อมูล ได้แก่ Keyboard, Mouse, Scanner
CENTRAL PROCESSING UNIT
CPU หรือหน่วยประมวลผลกลาง ถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด
OUTPUT UNIT
หน่วยแสดงผล ได้แก่ Monitor, Printer, Plotter
อธิบายคำสั่ง
<DL>
เริ่มต้นลำดับข้อมูล
<DT>
คำจำกัดความ
<DD>
ความหมายหรือคำอธิบาย
 
;