คำศัพท์ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต

1 assembly language : ภาษาแอสเซมบลี
            เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาระดับต่ำคล้ายๆกับภาษา Basic
       และภาษา Cobol

 2 automatic teller machine : เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ
            เป็นเครื่องทีไม่มีคนประจำอยู่ ซึ่งสามารถควบคุมการถอนเงิน การดูยอดบัญชีและทำ
       งานอื่นๆ เกี่ยวกับการจ่ายเงินโดยอัตโนมัติ

 3 auxiliary storage : หน่วยเก็บช่วย หน่วยเก็บรอง
            เป็นหน่วยความจำที่ช่วยในการรองรับหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์หรือที่เรียก
       ว่า หน่วยความจำสำรอง (Secondary storage)

 4 background processing : การประมวลผลส่วนหลัง
            เป็นการ execute โดยอัตโนมัติของโปรแกรมส่วนหลังระหว่างโปรแกรมคอมฯ กับระบบ
       ปฏิบัติการ เมื่อระบบไม่สามารถทำตามคำสั่งการประมวลผลส่วนหน้าได้

 5 backup : การสำรอง
            การสำรองเอาไว้ใช้สำรองโปรแกรมหรือสำรองไว้เพื่อกันโปรแกรมเสียหาย

 6 BASIC : ภาษาเบสิก
            เป็นภาษาระดับสูงใช้ในการเขียนโปรแกรม เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้และ
       การทำงานเป็นแบบแบ่งเวลา (Time Sharing)

 7 batch processing : การประมวลผลแบบกลุ่ม
            การประมวลผลของตัวเลขหรือกลุ่มของตัวเลขจะมีการประมวลผลแบบกลุ่มและการประมวลผล
       เป็นแบบเรียงลำดับ การรันโปรแกรมของคอมพิวเตอร์จะรัน 1 โปรแกรมไม่เหมือนกับที่ต้องการ
       รันโปรแกรมทีละ Operator ในโปรแกรม

 8 binary number system : ระบบเลขฐานสอง
            ในระบบเลขฐานสองจะมีอยู่ 2 digits คือ เลข 0 กับเลข 1 ซึ่งคอมพิวเตอร์จะให้แปลงคำสั่งเป็น
       เลข 0 และ 1 ในการประมวลผล และใช้เลข 0,1 เป็นเงื่อนไขหรือการกระทำ

 9 booting the system : การเริ่มทำงานของระบบ
            การเริ่มต้นทำงานของคอมพิวเตอร์ จะเริ่มจากการ Boot เครื่องและจะมีระบบปฏิบัติการหรือ DOS
       เข้ามาในหน่วยความจำหลัก

10 buffer : ที่พักข้อมูล ที่ปรับอัตรา หรือกันชน
            ใช้พักข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ input/out กับ CPU เป็นพื้นที่สำหรับหน่วยความจำขนาดเล็ก ติดต่อ
       buffer สองตัว

11 bug : จุดบกพร่อง
            การ error ในระบบหรือโปรแกรม การ error ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือในรายละเอียดบางชิ้น
       ของฮาร์ดแวร์

12 bus : บัส
            การสื่อสารระหว่าง provide หรือ มากกว่า 1 devices เช่น ระหว่าง CPU, หน่วยความจำ และ
       อุปกรณ์รอบนอก โดยคอมพิวเตอร์จะต่อเข้ากับเครื่อง server
           
13 byte : ไบต์
            เป็นกลุ่มของบิต จะมีอยู่ 8 operater ในหน่วยหนึ่ง โดยจะมีตัวแปรเป็นอักขระหรือสัญลัษณ์พิเศษ
       โดยปกติ 1 ไบต์จะมี 8 บิต

14 cache memory : หน่วยความจำแบบแคช
            เป็นหน่วยความจำที่มีการทำงานสูง ความเร็วสูง เป็นการทำงานของหน่วยความจำเพื่อประมวลผล
       ข้อมูลหรือโครงสร้าง

15 CAD/CAM : การออกแบบและผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
            โดยปกติทั่วไปจะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการออกแบบและกระบวนการผลิตของธุรกิจต่างๆ

16 CAI : การสอนใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
            คือการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้เองโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

17 constant : ค่าคงที่
            เป็นตัวเลขที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ในโปรแกรม

18 control program : โปรแกรมควบคุม
            ปกติจะเป็นระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมสามารถช่วยควบคุมการปฏิบัติการและการจัดการใน
       ระบบคอมพิวเตอร์
           
19 control unit : หน่วยควบคุม
            เรียกกันว่า CPU และสามารถพบได้ในการ execution ของโครงสร้างโปรแกรม และเป็นการประมวล
       ผลส่วนกลางซึ่งจะทำงานควบคุมโดยตรงของระบบคอมพิวเตอร์

20 coursor : ตัวชี้ตำแหน่ง
            สัญลักษณ์ที่แสดงผลบนจอภาพ คือ ขีดเส้นใต้กระพริบเพื่อแสดงหรือชี้ว่า ตัวถัดไปอยู่ตำแหน่งไหน
       อาจจะเป็นสัญลักษณ์ขีดเส้นใต้ หรือกล่องซึ่งบอกว่าคุณกำลังอยู่ตำแหน่งไหนบนจอภาพ

21 cylinder : ทรงกระบอก
            แทร็คบนจานแม่เหล็กซึ่งเกิดจากจานแม่เหล็กแต่ละแผ่นเรียงกันเป็นทรงกระบอก และแทร็คที่เรียง
       ตรงกันเรียกว่า cylinder
           
22 data : ข้อมูล
            ข้อมูลที่เตรียมไว้เพื่อจะนำไปเข้าสู่การประมวลผล

23 data base : ฐานข้อมูล
            ที่รวมของไฟล์ที่มีความสัมพันธ์กันโดยใช้หลักการบางอย่างทำให้ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อนกันและสามารถ
       เรียกใช้งานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

24 data base administrator : การบริหารฐานข้อมูล
            เป็นงานที่ใช้สำหรับค้นหา ปรับปรุง แก้ไขการเข้าถึงฐานข้อมูล เป็นการเอาไว้ใช้ฐานข้อมูลโดยใช้
       ระบบฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป การบำรุงรักษา

25 data base management system : ระบบการจัดการฐานข้อมูล
            เป็นโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูล ปรับปรุงข้อมูล การค้นหาข้อมูล ระบบนี้สามารถประมวล
       ผลได้หลายโปรแกรมพร้อมกัน

26 cathaode ray tube : หลอดภาพ
            เป็นหลอดอิเล็กทรอนิกส์ที่จะส่งข่าวสารไปแสดงผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลลัพธ์ด้าน
       ข้อมูลบนหลอดทีวีและหน้าจอ

27 central processing unit : หน่วยประมวลผลกลาง
            เป็นส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีหน้าที่ในการควบคุมการแปลและการรันโปรแกรมและ
       คำสั่งต่างๆ ใน CPU ประกอบด้วยหน่วยความจำหลัก หน่วยคำนวณและตรรกะ และหน่วยควบคุม

28 channel : ช่องสัญญาณหรือร่องข้อมูล
            เป็นเส้นทางสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคำสั่งและตำแหน่งของข้อมูล แบ่งเป็นแทร็คในเทป
       แม่เหล็กหรือเรียกว่า แบนด์ในดรัมแม่เหล็ก เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวนำข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ไปสู่ CPU
       และจาก CPU ไปสู่อุปกรณ์ต่างๆ

29 chip : ชิป
            สร้างมาจากซิลิโคนประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประกอบเป็น integrated

30 compiler : ตัวแปลชุดคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลชุดคำสั่ง
            คำสั่งในคอมพิวเตอร์เป็นแบบภาษาเครื่อง ซึ่งโดยปกติผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนด้วยภาษาระดับ
       สูงที่คอมพิวเตอร์ไม่รู้จัก ตัวแปลภาษาจะทำการแทนคำสั่งภาษาระดับสูงนั้นด้วยภาษาเครื่องไม่ว่าจะเป็น
       ชุดคำสั่งและคำสั่งย่อย นอกจากนี้ยังแปลงระดับการทำงานหรือปัญหาของภาษาเป็นภาษาเครื่องด้วย

31 computer : คอมพิวเตอร์หรือคณิตกร
            เป็นเครื่องคำนวณระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยออกแบบเพื่อจัดระบบที่เป็นอัตโนมัติในการรันและ
       การทำงานมีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ โดยละเอียดเป็นลำดับขั้นตอนแปลที
       ละคำสั่งที่ได้รับไป

32 computer network : ข่ายงาน หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
            เป็นการเชื่อมต่อการประมวลผลสำหรับคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องหรือมากกว่า

33 computer operator : การดำเนินการคอมพิวเตอร์หรือการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
            เป็นการทำงานที่รวมถึงการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ เป็นการเริ่มดำเนินโปรแกรม ตรวจสอบ
       การทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์และจบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

34 console : ส่วนเฝ้าคุมหรือจอเฝ้าคุม
            เป็นช่องทางของคอมพิวเตอร์ที่ใช้มนุษย์ควบคุมการติดต่อสื่อสารด้วยระบบคอมพิวเตอร์

35data communications : การสื่อสารข้อมูล
            เป็นวิธีการถ่ายข้อมูลระหว่างการประมวลผลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยทำการโอนถ่าย
      ข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

36 data entry operator : พนักงานป้อนข้อมูล
            เป็นผู้ที่ถอดข้อมูลจากเทปเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นหน้าที่
       เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าใจข้อมูลและแทนค่านั้นด้วยภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าใจได้

37 data processing : การประมวลผลข้อมูล
            เป็นความต้องการที่จะปฏิบัติงานประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

38 debug : แก้จุดบกพร่อง
            เป็นการตรวจสอบที่จุดบกพร่องและแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมและหรือคำสั่งย่อยใน
       ชุดคำสั่ง

39 decision support system : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
            เป็นการรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจไว้เป็นสำเนาเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ

40 deagnosties : การวินิจฉัย
            เป็นการแสดงข้อความผิดพลาดด้วยคอมพิวเตอรืที่เกิดจากปัญหาจากระบบและคำสั่งของ
       โปรแกรม

41 difference engine : เครื่องคำนวณทางตรรกะ
            เป็นอุปกรณ์ประมวลผลทางตรรกศาสตร์ที่จะไม่มีวันจบ สร้างโดย Charles Babbuge

42 digital computer : คอมพิวเตอร์เชิงตัวเลข,คณิตกรเชิงตัวเลข
            เป็นอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูลและจัดการคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูล ใช้ควบคู่กับเรื่อง
       คอมพิวเตอร์แบบอนาล็อก

43 direct-access : การเข้าถึงโดยตรง
            เป็นการเข้าถึงข้อมูลในเวลาที่ต้องการโดยดึงข้อมูลมาเฉพาะที่ตั้งที่ข้อมูลอยู่ เป็นการอ่านและ
       เขียนข้อมูลโดยตรงเช่นเดียวกับการค้นหาข้อมูลโดยตรง

44 diskette : แผ่นบันทึก
            เป็นฟลอปปี้ดิสก์ เป็นเทปแม่เหล็กราคาถูก สำหรับอุปกรณ์ I/O และเป็นหน่วยความจำสำรอง

45 distributed data processing : การประมวลผลข้อมูลแบบกระจาย
            เป็นการบรรยายทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลแบบตรรกะ เกี่ยวข้องกับข่าวสารคำสั่งตลอด
       จนการทำงานแบบรวมทั้งทางกายภาพ ประมวลผลและอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆ

46 documnutation : การจัดทำเอกสาร
            เป็นเอกสารระหว่างการวิเคราะห์และคำสั่งย่อยของโปรแกรมและข้อมูลของโปรแกรมและระบบ
       เก็บตัวแปรและมีไว้เพื่อปรับปรุงโปรแกรามในวันต่อไป

47 editor : บรรณาธิกรณ์หรือบรรณาธิการ
            เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ทบทวนและใส่ตัวอักษาและคำสั่งอื่นของโปรแกรม

48 electronic mail : การสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์
            เป็นการส่งข้อความทั่วไปโดยระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นการส่ง
       ข้อมูล, ข้อความ, และสารสนเทศ เป็นการส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์หนึ่งไปอีกคอมพิวเตอร์หนึ่งเหมือน
       กับการทำงานของไปรษณีย์

49 electronic apreadsheet program : โปรแกรมกระดาษทำการอิเล็กทรอนิกส์
            เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็ว, คำนวณและวิเคราะห์ข้อมูล มีการทำงานแบบแถวและ
       คอลัมน์

50 EPROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบได้
            ลบและอ่านหน่วยความจำได้เพียงอย่างเดียว โดยสามารถเขียนโปรแกรมได้ในเงื่อนไขอย่างจำกัด
       เพียงครั้งเดียว

51 executive routine : ชุดคำสั่งประจำกระทำการ
            เป็นโปรแกรมที่มีความเชี่ยวชาญในระบบควบคุใการทำงานและแปลโปรแกรมอื่นมักจะอ้างอิงถึง
       การแปลคำสั่งแสดงผลลัพธ์ หรือหัวหน้างาน

52 executive workstation : สถานีงานกระทำการ
            เป็นหน่วยคอมพิวเตอร์พิเศษที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ยุ่งมีงานมาก คนเหล่านี้จะมีกุญแจพิเศษและ
       รับข้อมูลโดยเมาส์หรือหน้าจอโดยตรงเขาจะมีนิสัยเป็นนักกระทำคำหรือประมวลผลข้อมูล, จัดการฐาน
       ข้อมูล, รูปภาพ และสนับสนุนการทำงานต่างๆ

53 hard disk : จานบันทึกแบบแข็ง
            วัตถุที่เป็นโลหะ จาน ของแข็ง ซึ่งจะครอบคลุมด้วยแม่เหล็ก จะเป็นแผ่นกลมใช้ห้อยในเปรียบเทียบ
       สิ่งที่ต้องการแต่ละชนิด

54 hardware : ส่วนเครื่อง หรือส่วนอุปกรณ์
            การประดิษฐ์ส่วนประกอบของวัตถุ นำมาปะติดปะต่อโดยมีส่วนประกอบ ตัวอย่างเช่น เครื่องมือ
       อิเล็กตรอน แม่เหล็กและเครื่องจักร โดยจะมีส่วนตรงข้ามกับซอร์ฟแวร์

55 hierarchical data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงลำดับขั้น
            เป็นส่วนตรรกวิทยาซึ่งจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่เป็นรากฐานของโครงสร้างที่มีส่วนประกอบหรือเป็น
       พ่อ แม่มีลูกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง ทีละคน หรือมีมากกว่าส่วนอื่น จะแยกออกเป็นแขนงของเจ้าของในส่วน
       ประกอบเพียงอันหนึ่งอันเดียวของพ่อแม่

56 high-level language : ภาษาระดับสูง
            การเขียนภาษาของโปรแกรมทางทวีปจะดูถึงปัญหา ความไม่เข้าใจ และการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
       งานของผู้ใช้ คำสั่งในการให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้สะดวกในการเขียนจดหมายแสดงงาน หรืองานต้น
       ฉบับของอังกฤษ ค่อนข้างที่จะใช้การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ให้เข้าใจให้ทราบ

57 input/output : รับเข้า/ส่งออก
            จะเกี่ยวข้องกับทางวิชาการ สื่อ กลไกในการประดิษฐ์ของผู้ใช้ในการทำงานให้บรรลุทั้งมนุษย์และ
       เครื่องจักรในการคมนาคม  โดยจะเกี่ยวข้องถึงการปฏิบัติงานของผู้ใช้นำเอาข้อมูลเข้าและออกจากระบบ
       คอมพิวเตอร์

58 instruction : คำสั่งหรือคำสั่งเครื่อง
            การเซ็ตข้อมูลที่เป็นตัวอักษรในคำสั่งระบบปฏิบัติการของข้อมูล แสดงผลการทำงานใน i.e. เป็น
       ส่วนสำคัญและนิยมตั้งขึ้น เพื่อให้ให้คำสั่งในระบบดีขึ้น

59 integrated software package : ชุดคำสั่งสำเร็จเบ็ดเสร็จ
            เป็นซอร์ฟแวร์ที่มีผลคำสั่งประกอบกันหลายๆ ครั้ง ใช้ประโยชน์ในระบบ e.g. การประมวลผลใน
       เวิร์ด เป็นการขยายหน้ากระดาษสร้างเส้นจนกระทั่งเป็นอันเดียวกัน บรรจุรวมกันสามารถมีส่วนร่วมของ
       ข้อมูลและดำเนินการดูในระหว่างทำหน้าที่ในระบบ

60 interactive system : ระบบเชิงโต้ตอบ
            เป็นคำสั่งในการยอมให้มีการติดต่อและโต้ตอบกันในระหว่างระบบของผู้ใช้งานและทำการปฏิบัต
       งานของ CPU ในโปรแกรม

61 interface : ตัวเชื่อมประสาน
            ส่วนประกอบของเขตข้อมูล e.g. ในระบบทั้ง 2 หรือกลไกในการเชื่อมประสาน

62 expert system : ระบบผู้เชี่ยวชาญ
            ซอร์ฟแวร์จะรวมประกอบด้วย 1 มีความรู้ความชำนาญในขอบเขตจำนวนพื้นฐานที่ได้ทราบ
       2 สามารถรอบรู้พื้นฐานในการทำและตัดสินใจมีคุณสมบัติพร้อม

63 facsimile system : ระบบโทรภาพ, โทรสาร
            เป็นระบบที่ผู้ใช้สื่อสารทางรูปภาพ ต้นฉบับและแผนที่และอื่นๆ ระหว่างทางภูมิศาสตร์ ตามส่วน
       แยกหัวข้อ รูปภาพที่สแกนเป็นสื่อของหัวข้อและภาพจำลองความคิดของเรื่อง

64 fiber-optic cable : สายเส้นใยนำแสง
            ข้อมูลที่เป็นสื่อในการนำสายใยมาดูและสายแก้ว หรือวัตถุหลอมได้ที่สามารถเป็นสื่อจำนวนมากมาย
       ในขณะที่มีความเร็วในการส่องสว่างของข่าวสารข้อความที่ออกมา

65 field : เขตข้อมูล
            กลุ่มตัวอักษรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในยูนิต e.g. กลุ่มของผู้ใช้การ์ดข้อมูลแทนอัตราค่าจ้างเป็น
       ชั่วโมง รวมทั้งการบันทึกรายการหัวเรื่องต่างๆ

66 flowchart : ผังงาน
            แผนผังสัญลักษณ์ของผู้ใช้และการแสดงเส้นที่ติดต่อซึ่งกันและกัน

67 front-end processor : ตัวประมวลผลส่วนหน้า
            ซีพียูของโปรแกรมจะทำหน้าที่เป็นตัวประมวลผลระหว่างส่วนหน้าเป็นส่วนใหญ่และมีกลไกความ
       สามารถหลายชนิดซึ่งจะอยู่รอบนอกของโปรแกรม

68 full duplex transmission : การสื่อสารสองทางเต็มอัตรา
            ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปพร้อมกัน เวลาที่ซึ่งข้อมูลสามารถสื่อสารกันมันจะไหลในคำสั่ง
       ทั้งสองในเวลาเดียวกัน

69 function : ส่วนหน้าที่ย่อย
            ส่วนที่ทำหน้าที่ของโปรแกรม จะเรียกใช้งานภายในและคอมพิวเตอร์นิยมทำงานในคราวเดียว การ
       ย้อนกลับของหัวข้อโปรแกรมตลอด ซึ่งของโปรแกรมจะผ่านเข้าไปตลอด

70 half-duplex transmission : การสื่อสารสองทางครึ่งอัตรา
            ข้อมูลบนทางการติดต่อจะถูกส่งไปทางเดียวกัน แต่จะมีข้อมูลส่งไปสลับกันในระยะเวลาที่ต่างกัน
       ข้อมูลไม่สามารถที่จะส่งไปในเวลาเดียวกัน

71 hard copy : สำเนาถาวรหรือสิ่งพิมพ์ออก
            พิมพ์หรือภาพที่ออกมาจากการมองเห็นของมนุษย์

72 mainframe : คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
            ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่สามรถรับจำนวนของกลไกภายรอบนอกได้มาก

73 maintenance programming : รักษาโปรแกรม
            ข้อปฏิบัติในการักษาแก้ไขสภาพของโปรแกรมให้ถูกต้องและคงอยู่สภาพดังเดิม

74 management information system : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
            ระบบสารสนเทศในพื้นฐานของคอมพิวเตอร์จะทำการดูทำเค้าโครงเหมือนการจัดการในสารสนเทศ
       มีแผนจัดการเส้นแสดง แนะนำทำการแสดงผลของระบบภายในอวัยวะของร่างกาย

75 master file : แฟ้มข้อมูลหลัก
            ข้อมูลในแฟ้มที่มีความคงทนถาวร หลายๆครั่งจะมีการจัดการปรับปรุงแฟ้มในการบันทึกข้อมูลให้
       ทันสมัยขึ้น

76 menu : รายการเลือก
            คอมพิวเตอร์ที่ใช้จะเซตโปรแกรมเพื่อเตรียมการไว้เลือกคำสั่งในการแสดงหัวข้อผู้ใช้สามารถดูได้
       จากการเลือกเมนูคำสั่งแสดงผลโปรแกรมจะทำงานหนักมากในการรันโปรแกรม

77 microcomputer : ไมโครคอมพิวเตอร์
            คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสามารถแยกออกเป็นแต่ละประเภท ประกอบด้ววย การดำเนินงานของ
       ไมโครโปรเซสเซอร์ ผู้ใช้และปะปนกับการเก็บรักษาและการรับเข้าส่งออกส่วนต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์
       เล็กนี้จะประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์และซอต์ฟแวร์ มีจำนวนการขายไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท

78 microprocessor : ตัวประมวลผล
            การประมวลผลเป็นหัวใจสำคัญของไมโครคอมพิวเตอร์

79 micro-to-mainframe linkage : ตัวเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
            ฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ เป็นผลจากการติดต่อระหว่างเมนเฟรมระบบคอมพิวเตอร์ การค้าหาข้อมูล
       ในแผ่นดิสก์ของผู้ใช้

80 minicomputer : คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
            เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทำการรับเข้าส่งออก ใช้ระบบดิจิตอล ตัวอักษรสูงในไมโคร
      คอมพิวเตอร์

81 internal storage : หน่วยเก็บภายใน
            เป็นหน่วยเก็บข้อมูลภายในโดยตรงในระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ภายใต้การควบคุมของ CPU

82 interpreter : ตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่ง
            เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวแปลคำสั่งหรือชุดคำสั่งแปลคำสั่งซึ่งในคำสั่งในภาษา
       เครื่องเป็นการแปลภาษาเครื่องให้เป็นภาษาโปรแกรม

83 ISAM : วิธีเข้าถึงลำดับดรรชนี
            เป็นวิธีที่จะเข้าถึงลำดับดรรชนีโดยตรงโดยผานทางการคีย์ข้อมูลหรือตัวอักขระ

84 item : หน่วยข้อมูล
            เป็นหน่วยข้อมูลของกลุ่มความสัมพันธ์

85 laser printer : เครื่องพิมพ์ใบ้ระบบแสงเลเซอร์
            เป็นอุปกรณ์การพิมพ์ที่ใช้ในการสร้างภาพหรือข้อความโดยใช้แสงเลเซอร์

86 light pen : ปากกาแสง
            เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใช้เขียนข้อความหรือออกแบบข้อมูลต่างๆ ลงบนจอภาพล

87 local area network : ข่ายงานบริเวณเฉพาะหน้าที่
            เป็นระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารเฉพาะที่ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ระบบ
       เทอร์มินัลและที่ตั้งจะอยู่บริเวณเดียวกันไม่ว่าจะเป็นอาคารหรือระหว่างชั้นในอาคารเดียวกัน

88 LST : วงจรรวมความจุสูง
            เป็นวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ประกอบด้วยชิปเดี่ยวเล็กๆ ทำจากซิลิคอนหรือส่วนประกอบอื่นๆ
       ประกอบเข้าเป็นชิ้นเดียวกัน

89 Machine language : ภาษาเครื่อง
            เป็นภาษาที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรงอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์

90 magnetic storage : หน่วยความจำแม่เหล็ก
            เป็นหน่วยความจำที่ใช้แม่เหล็กในการเก็บข้อมูล เช่น อุปกรณ์และสื่อคือ แผ่นดิสก์ การ์ด ชิป
       ฟิลม์ เทป

91 opreand : ตัวถูกดำเนินการ
            เป็นหน่วยข้อมูลหรือเป็นเครื่องมือที่ถูกดำเนินการที่ถูกนำไปคำนวณซึ่งหน่วยข้อมูลที่ถูกไปดำเนินการ
      จะมีตั้งแต่ 2 ข้อมูลขึ้นไป

92 Operating System : ระบบปฏิบัติการ
            เป็นระบบปฏิบัติการที่ควบคุมและจัดการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้ที่ควบคุมหรือ
       กำลังปฏิบัติการอยู่สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น

93 Operating code : รหัสดำเนินการ
            เป็นรหัสของชุดคำสั่งที่ถูกกำหนดให้ปฏิบัติการดำเนินงานในคอมพิวเตอร์อยู่ในส่วนของคำสั่ง ระดับ
       ภาษาเครื่องที่ควบคุมโดย  รหัสปฏิบัติการ

94 personal computer : คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
            เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานแบบคนเดียวทำงานโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อย่างอื่นช่วย
       เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก

95 pointer : ตัวชี้
            เป็นตัวชี้ข้อมูลไปยังเรคคอร์ดหรือข้อมูลที่เราต้องการ

96 primary storage section : หน่วยเก็บหลัก
            เป็นหน่วยเก็บหลักอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และเป็นหน่วยความจำหลักอยู่ในส่วนของ CPU ทำ
       การรับข้อมูล นำข้อมูลออกในระหว่างการประมวลผล

97 printer : เครื่องพิมพ์
            เป็นอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปของกระดาษมีทั้งแบบเครื่องพิมพ์แบบ
       กระทบและเครื่องพิมพ์แบบไม่กระทบ

98 program : ชุดคำสั่ง
            เป็นโปรแกรมที่ใช้ชุดคำสั่งในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์

99 PROM : หน่วยความจำโปรแกรมลบไม่ได้
            เป็นหน่วยความจำที่อ่านได้อย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งผู้ผลิตจะทำการบันทึกโปรแกรม
       เข้าไป

100 Modem : ตัวกล้ำและแยกสัญญาณ
            เป็นอุปกรณ์ที่ทำการแปลงสัญญาณข้อมูลดิจิตอลให้เป็นสัญญาณอนาล็อกแล้วจึงทำการส่งออกไป
         สู่สายสื่อสารต่อไป

101 Mouse : เมาส์
            เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดเท่ากับเทปใช้ในการบังคับทิศทางของเคอร์เซอร์ซึ่งเมาส์จะมีลักษณะที่เคลื่อน
         ย้ายไปมาได้ เมาส์จะมีสายที่ยาวต่อเข้าไปเครื่องคอมพิวเตอร์และใช้รับคำสั่งโดยการคลิกที่ปุ่มของเมาส์

102 Multiprocessing : การประมวลผลหลายตัว
            เป็นการประมวลผลหรือการปฏิบัติพร้อมกันหลายครั้งในเวลาเดียวกัน เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบ
         เครือข่ายประมวลผล สำหรับการนำข้อมูลเข้าและข้อมูลออก

103 network data structure : โครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่าย
            เป็นโครงสร้างข้อมูลแบบเครือข่ายที่มีข้อมูลได้หลายข้อมูลเรียกว่า node

104 nonvolatile storage : หน่วยความจำไม่ลบเลือน
            เป็นหน่วยความจำที่เก็บข้อมูลในเครื่องไม่หายไปไหน เป็นอุปกรณ์หน่วยความจำที่ไม่ล่าช้าในการเก็บ
         ข้อมูล

105 offline : นอกสายหรือไม่เชื่อมตรง
            เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้นอกสายในการติดต่อสื่อสาร ไม่เชื่อมตรงต่อ CPU เป็นระบบที่ติดต่อ
         กับระบบคอมพิวเตอร์

106 Online : ในสายหรือเชื่อมตรง
            เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายในการติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อ CPU เป็นอุปกรณ์หรือระบบที่ไม่
         ต่อโดยตรงในระบบคอมพิวเตอร์

107 Simulation : การจำลอง
            เป็นการออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติหรือลักษณะของกายภาพหรือการสมมุติโดยลักษณะของ
         ระบบหุ่นจำลอง

108 Software : ส่วนชุดคำสั่ง
            การตั้งโปรแกรม เอกสาร ขั้นตอน และมีความเกี่ยวข้องกันด้วยการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

109 String : อักขระ
            คือตัวเลข ตัวอักษร การรวมกันของตัวอักษรจะเป็นการแสดงถึงข้อมูลชนิดหนึ่ง

110 Structured programming : การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง
            เป็นตัวอย่างหรือโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบและเขียนรหัส ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว
         คำสั่งที่ใช้เขียนโครงสร้างจะใช้คำสั่งที่เป็นพื้นฐานและแสดงถึงลักษณะในการทำงานจากสูงสุดไปต่ำสุด ใน
         ส่วนของฟังก์ชั่นหลักๆ แล้วจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆ

111 System : ระบบ
            การทำงานแบบเป็นระบบ มีขั้นตอนการทำงานที่แน่นอนตั้งแต่เริ่มจนจบการทำงาน

112 System analyst : นักวิเคราะห์ระบบ
            เป็นบุคคลที่ศึกษาและวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน วิธีการและเทคนิคโดยรวมของระบบงานเพื่อให้ตรง
         ต่อความต้องการของผู้ใช้และทำหน้าที่ออกแบบระบบงาน

113 System design : การออกแบบระบบ
            การออกแบบงานสร้างงานเพื่อครอบคลุมปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในระบบ ในการออกแบบขั้นสุดท้ายจะต้อง
         มีการแนะนำงานที่มีประสิทธิผล

114 Terminal : เครื่องปลายทาง
            เป็นการต่อสายเกี่ยวกับ I/O ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต่อเป็นคู่ คือ ส่วนของข้อมูลที่ออกและ
         ข้อมูลที่เข้ามาที่เก็บได้และส่งไปแสดงผลลัพธ์

115 Text : แฟ้มที่ประกอบด้วยตัวอักษร
            แฟ้มที่เคยมีข้อมูลที่มีการแยกประเภทของข้อมูลแบบตัวอักษรจะมีการทำเครื่องหมายไว้ข้อมูลที่เข้าและ
         ออกจะเป็นชนิด Text  โปรแกรมย่อยๆ ที่สามารถเก็บเป็น File แบบ text ได้

116 Pseudocode : รหัสเทียมหรือรหัสจำลอง
            เป็นเครื่องมือใช้ในการวิเคราะห์โปรแกรม เป็นการทดสอบและย่อจากโครงสร้างจริงของคอมพิวเตอร์
         มีการเขียนมาในลักษณะธรรมดา

117 RAM : หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่ม
            โครงสร้างในหน่วยความจำจะถูกเรียกหาข้อมูลคืนมา

118 Real time : เวลาจริงหรือทันที
            เป็นการประมวลผลแบบ online ซึ่งจะมีการตอบรับและประมวลผลอย่างรวดเร็ว

119 Record : ระเบียนหรือบันทึก
            เป็นการรวมข้อมูลจากฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กัน โครงสร้างข้อมูลจะเป็นแบบตัวเลขตายตัว

120 Register : เรจิสเตอร์
            เป็นการเก็บข้อมูลแต่ละชนิดได้ เป็นหน่วยความจำที่มีพื้นที่เล็กๆ ใช้ในการเก็บผลลัพธ์จากการคำนวณ
         ของหน่วยคำนวณ

121 Relational data structure : โครงสร้างข้อมูลเชิงสัมพันธ์
            เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล

122 RAM : หน่วยความจำอ่านอย่างเดียว
            เป็นหน่วยความจำที่เก็บไว้ใน chip จะติดมากับตัวเครื่องไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้คอมพิวเตอร์

123 Semiconductor storage : หน่วยเก็บแบบสารกึ่งตัวนำ
            เป็นอุปกรณ์ที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่มีความเร็วสูง

124 Serial access : การเข้าถึงโดยลำดับ
            เป็นลักษณะหน่วยความจำที่เข้าถึงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างเวลาที่แน่นอนและตำแหน่งข้อมูลในหน่วย
         ความจำ

125 Time sharing : การแบ่งเวลาการใช้เวลา
            ใช้อุปกรณ์ทางด้าน Hardware โดยสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันโปรแกรมหรือบุคคล
         ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในเวลาเดียวกันนั้นก็สามารถโต้ตอบกันได้

126 Top-down methodology : วิธีการจากบนลงล่าง
            กระบวนการทำงานที่นำงานที่ยุ่งยากมาจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง

127 Variable : ตัวแปร
            เก็บค่าไว้ในหน่วยความจำ อ้างอิงถึงตัวอักษร จะสามารถรู้ถึงค่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้

128 Virtual storage : หน่วยเก็บเสมือน
            เป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรองและเป็นโปรแกรมพิเศษในการทำงานส่วนหนึ่งของโปรแกรม ซึ่งจะส่งผลผ่าน
         ไปในระบบ ส่งจากหน่วยเก็บข้อมูลภายในไปแสดงผลภายนอก

129 VLSI : วงจรรวมความจุสูง
            เป็นอุปกรณ์ที่มีความเร็ว 100,000/วินาที เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่รวมใน chip

130 Volatile storage : หน่วยเก็บลบเลือนได้
            เป็นหน่วยความจำขนาดกลางที่สามารถลบได้

131 Winchester technology : เทคโนโลยีของวินเซสเตอร์
            เป็นชื่อที่มีให้โดยชนิดของระบบเก็บข้อมูลเป็นจานแม่เหล็กบันทึกอย่างถาวร

132 Windows : จอซ้อน หรือจอทำซ้อน
            เป็นจอภาพที่แสดงถึงสถานะการใช้งานของโปรแกรมประยุกต์ที่น่าสนใจ สามารถเปิดหน้าต่างโปรแกรมหลายๆ
         โปรแกรมเพื่อใช้งาน

133 Word : คำ
            เป็นกลุ่มของบิตหรือตัวอักษร
 
;