Tag และ Attribute ที่ล้าสมัย

Deprecated Tags

Tag และ Attribute ที่ล้าสมัย ที่ไม่สามารถนำมาใช้กับเอกสาร XHTML ที่ใช้ DTD แบบ Strict ได้ ต้องเลี่ยงไปใช้ Tag อื่น หรือใช้ CSS มาช่วยแทน

รายการ Attribute ที่ล้าสมัย มีดังนี้

Tag

คำอธิบาย

เปลี่ยนไปใช้

<applet>

applet ใช้เรียก Java applet เข้ามาทำงานในเว็บเบราเซอร์

<object>

<basefont>

ใช้กำหนดเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษรพื้นฐาน

font-family, font-size,
color

<center>

กำหนดข้อความให้อยู่ตรงกลาง

text-align

<dir>

 ใช้แสดงลิสต์รายการแจกแจงเป็นข้อๆ (directory list)

<ul>

<embed>

ใช้แสดงผนวกโปรแกรมทำงาน plugin เข้าไปในเอกสารเว็บเพจ เช่น ไฟล์เสียง, ไฟล์ video เป็นต้น

<object>

<font>

กำหนดลักษณะตัวอักษร ชนิด ขนาด และสี

font-family, font-size,
color

<isindex>

ใช้สร้างแบบฟอร์มป้อนข้อมูลแบบมีฟิลด์ป้อนข้อมูลฟิลด์เดียว

<form>

<listing>

ใช้แสดงข้อมูลรายการคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ เช่น source code program

<pre>

<menu>

ใช้แสดงรายการข้อมูลแบบแจกแจงเป็นข้อๆ

 <ul>

<plaintext>

ใช้กำหนดเพื่อยกเลิกคุณสมบัติเว็บเพจแบบ HTML โดยเบราเซอร์จะไม่สนใจตีความคำสั่ง HTML ใดๆ ที่อยู่ใน tag นี้

<pre>

<s>

กำหนดข้อความขีดฆ่า

<del> | text-decoration

<strike>

กำหนดข้อความขีดฆ่า

<del> | text-decoration

<u>

ขีดเส้นใต้

text-decoration

<xmp>

กำหนดข้อความที่จัดรูปไว้ก่อน

<pre>

รายการ attribute ที่ล้าสมัย มีดังนี้

Tag

คำอธิบาย

เปลี่ยนไปใช้ CSS Propeties

align

จัดตำแหน่งให้ element

text-align, float, vertical-align

alink

กำหนดสีของลิงค์ที่ active หรือถูกคลิก

active

background

กำหนด background เป็นรูปภาพ

background-image

bgcolor

กำหนดสีของ background

background-color

border

กำหนดขนาดกรอบ

border-width

clear

กำหนดลักษณะการตัดบรรทัดเมื่อใช้ element <br /> element

clear

height

กำหนดความสูงของ element

height

hspace

กำหนดระยะห่างจากขอบด้านขวา/ซ้าย ให้ element

padding

language

กำหนดภาษาของ script ที่ใช้

type

link

กำหนดสีของ link

link

nowrap

ยกเลิกการขึ้นบรรทัดใหม่โดยอัตโนมัติ

white-space

start

กำหนดหมายเลขแถวของรายการแถวแรก

counter-reset

text

กำหนดสีของตัวอักษรใน <body>

color

type

กำหนดลักษณะสัญลักษณ์ให้รายการใน tag <li>

list-style-type

vlink

กำหนดสีของ link ที่ถูกคลิกแล้ว

visited

vspace

กำหนดระยะห่างจากขอบด้านบน/ล่าง ให้ element

padding

width

กำหนดความกว้างของ element

width

 

 
;