ช่องรับข้อมูลชนิดพิเศษ

 นอกเหนือจากช่องรับข้อมูล 3 ชนิด ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 29 เรายังสามารถกำหนดช่องรับข้อมูลชนิดพิเศษได้อีก 3 แบบ ซึ่งก็คือ <INPUT TYPE="password"> , <TEXTAREA> และ <SELECT> ซึ่งช่องรับข้อมูลชนิด พิเศษนี้ จะช่วยทำให้แบบสอบถามของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ช่องรับข้อมูลชนิดพิเศษ (1) "<INPUT TYPE=PASSWORD">
<FORM>
      Username: ชื่อสมาชิก<BR>
      <INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30"><BR>
      Password: รหัสผ่านของคุณ<BR>
      <INPUT TYPE="password" NAME="password" SIZE="30"><BR>
</FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
Username : ชื่อสมาชิก
Password : รหัสผ่านของคุณ
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<INPUT TYPE="text">
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ TEXT
<INPUT TYPE="password">
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ PASSWORD
หมายเหตุ
ในช่องรับข้อมูลแบบ PASSWORD เมื่อป้อนข้อมูลจะเห็นตัวอักษรเป็น ****


ช่องรับข้อมูลชนิดพิเศษ (2) "TEXTAREA"
<FORM>
      คำแนะนำหรือติชม<BR>
      <TEXTAREA NAME="comment" COLS="50" ROWS="5" WRAP="virtual"></TEXTAREA>
</FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
คำแนะนำหรือติชม
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<TEXTAREA>
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ TEXTAREA
NAME="comment"
ชื่อของช่องรับข้อมูล (Field Name)
COLS="50"
เป็นกำหนดความกว้างของช่องรับข้อมูล
ROWS="5"
เป็นการกำหนดจำนวนบรรทัดของช่องรับข้อมูล
WRAP="vitual"
เป็นการกำหนดให้มีการตัดคำของข้อมูลโดยอัตโนมัติ
</TEXTAREA>
แสดงจุดสิ้นสุดช่องรับข้อมูลแบบ TEXTAREA


ช่องรับข้อมูลชนิดพิเศษ (3) "SELECT OPTION"
<FORM>
      <SELECT NAME="province" SIZE="1">
            <OPTION VALUE="กรุงเทพมหานคร">กรุงเทพมหานคร</OPTION>
            <OPTION VALUE="กระบี่">กระบี่</OPTION>
            <OPTION VALUE="กาญจนบุรี" SELECTED>กาญจนบุรี</OPTION>
            <OPTION VALUE="กาฬสินธ์">กาฬสินธ์</OPTION>
      </SELECT>
</FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<SELECT>
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ SELECT
NAME="province"
ชื่อของช่องรับข้อมูล (Field Name)
SIZE="1"
เป็นกำหนดความกว้างของช่องรับข้อมูล (จำนวนบรรทัด)
ROWS="5"
เป็นการกำหนดจำนวนบรรทัดของช่องรับข้อมูล
OPTION VALUE="กาญจนบุรี"
เป็นการกำหนดตัวเลือกให้กับช่องรับข้อมูล
NAME="SELECTED"
กำหนดให้เลือกข้อมูลนี้เป็นเบื้องต้น
</SELECT>
แสดงจุดสิ้นสุดช่องรับข้อมูลแบบ SELECT
 
;