การสร้างแบบสอบถามในหน้าเว็บเพจ

การสร้างแบบสอบถามในหน้าเว็บเพจนั้น เราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้แท็กคำสั่ง <FORM> เพื่อเริ่มต้นแบบสอบถาม และใช้แท็กคำสั่ง </FORM> เพื่อสิ้นสุด...แต่ลำพังแท็กคำสั่งเพียงคู่นี้คู่เดียว ยังไม่สามารถเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ์ได้ เราจะต้องมีช่องรับข้อมูล <INPUT TYPE> ที่มีรูปแบบต่าง ๆ กัน มาประกอบด้วย, <INPUT TYPE> ที่สามารถนำมาใช้ในแบบสอบถามได้ มีดังต่อไปนี้ครับ


แบบที่ 1 INPUT TYPE แบบ "TEXT"
<FORM>
      Name: ชื่อ-นามสกุล<BR>
      
<INPUT TYPE="text" NAME="name" SIZE="30" MAXLENGTH=30><BR>
      Site Url: ที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ<BR>
      <INPUT TYPE="text" NAME="siteurl" SIZE="30" MAXLENGTH=30
VALUE="http://"><BR></FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
Name : ชื่อ-นามสกุล

Site Url: ที่อยู่เว็บไซต์ของคุณ
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<INPUT TYPE="text">
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ TEXT
NAME="name"
ชื่อของช่องรับข้อมูล (จะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันหากมีช่องรับข้อมูลมากกว่า 1 ช่อง)
SIZE="20"
เป็นการกำหนดความกว้างของช่องรับข้อมูล
MAXLENGTH="30"
เป็นการกำหนดความยาวสูงสุดของข้อมูล (จำนวนตัวอักษร)
VALUE="http://"
เป็นการกำหนดค่าเบื้องต้นให้กับช่องรับข้อมูล


แบบที่ 2 INPUT TYPE แบบ "REDIO"
<FORM>
      คุณอายุเท่าใด:(เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)<BR>
      
<INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="20-30">20-30 ปี  
      <INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="31-40"
CHECKED
>31-40 ปี  
      <INPUT TYPE="radio" NAME="age" VALUE="41-50"
DISABLED
>41-50 ปี   </FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
คุณอายุเท่าใด:(เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)
20-30 ปี   <-- ค่าปกติ
31-40 ปี   <-- CHECKED
41-50 ปี   <-- DISABLED
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<INPUT TYPE="redio">
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ REDIO
NAME="age"
ชื่อของปุ่มรับข้อมูล (ต้องเป็นชื่อเดียวกันทุกปุ่ม)
VALUE="20-30"
เป็นกำหนดค่าหรือข้อมูลให้กับปุ่มรับข้อมูล
CHECKED
เป็นการกำหนดให้มีการเลือกปุ่มรับข้อมูลนี้เป็นเบื้องต้น
DISABLED
เป็นการกำหนดไม่ให้มีการเลือกปุ่มรับข้อมูลนี้


แบบที่ 3 INPUT TYPE แบบ "CHECKBOX"
<FORM>
      หัวข้อใดที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)<BR>
      
<INPUT TYPE="checkbox" NAME="Members">ทะเบียนรายชื่อสมาชิก<BR>
      <INPUT TYPE="checkbox" NAME="New page"
CHECKED
>แนะนำเว็บเพ็จใหม่<BR>
      <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Techno"
DISABLED
>วิชาการ/บทความ<BR></FORM>
ผลลัพธ์ที่ได้
Top of Form
หัวข้อใดที่คุณชื่นชอบเป็นพิเศษ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทะเบียนรายชื่อสมาชิก   <-- ค่าปกติ
แนะนำเว็บเพ็จใหม่        <-- CHECKED
วิชาการ/บทความ         <-- DISABLED
Bottom of Form
อธิบายคำสั่ง
<INPUT TYPE="checkbox">
เป็นการกำหนดให้มีช่องรับข้อมูลแบบ CHECKBOX
NAME="Member"
ชื่อของปุ่มรับข้อมูล (จะต้องมีชื่อไม่ซ้ำกันหากมีปุ่มรับข้อมูลมากกว่า 1 ปุ่ม)
VALUE="20-30"
เป็นกำหนดค่าหรือข้อมูลให้กับปุ่มรับข้อมูล
CHECKED
เป็นการกำหนดให้มีการเลือกปุ่มรับข้อมูลนี้เป็นเบื้องต้น
DISABLED
เป็นการกำหนดไม่ให้มีการเลือกปุ่มรับข้อมูลนี้
 
;